Kategorie spraw do mediacji

Konflikty zgłaszane do mediacji dotyczą najczęściej:

1. spraw gospodarczych (nieprzestrzeganie warunków umowy; nienależyte wykonanie zlecenia; brak lub opóźnienie płatności; opóżnienia w realizacji zamówienia; relacje między przedsiębiorcami;  relacje między udziałowcami; wspólnikami; relacje z klientem;  relacje między pracodawcą; a pracownikami; relacje między pracownikami)

2. spraw cywilnych (podział majątku, zniesienie współwłasności, sprawy sąsiedzkie)

3. spraw rodzinnych (kontakty dziecka z rodzicami po rozwodzie – plan opieki rodzicielskiej,  konflikty w rodzinie, sprawy okołorozwodowe)