Kim jest mediator?

Screen Shot 2015-10-22 at 15.01.20

  • Mediator jest osobą, która pomaga Stronom rozwiązać spór i zakończyć konflikt między nimi, dba również o sprawy organizacyjne związane z przebiegiem mediacji.

  • Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, stosując techniki mediacyjne mediator moderuje rozmowy pomiędzy Stronami, aby umożliwić im znalezienie wspólnego najkorzystniejszego dla nich rozwiązania.

  • Mediator nie jest adwokatem żadnej ze Stron, nie jest też sędzią; nie staje po żadnej ze Stron, nie ocenia i nie wydaje wyroku. Jest bezstronny i neutralny. nie wybraną przez sąd lub strony sporu, która pomaga kontrahentom.

  • Mediator przestrzega zasady poufności, obowiązującej w mediacji, co oznacza, że wszystkie treści poruszane podczas mediacji, a takąe nazwy firm i nazwiska osób objęte są zasadą poufnosci i nie są przekazywane osobom trzecim ani innym podmiotom.

  • Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji, zawierający informacje o tym, kiedy odbyły sie posiedzenia i kto brał w nich udział oraz czy w sprawie została zawarta ugoda.